คุณสมบัติของนักบัญชีที่ดีที่ควรรู้ก่อนหาพนักงานบัญชี

หาพนักงาน บัญชี

ในการทำงานนั้น ส่วนของการเงินและบัญชีถือเป็นเรื่องสำคัญของทุกบริษัท เพราะมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจต่างๆ  ในแต่และองค์กรจึงจำเป็นที่ต้องสรรหาพนักงานบัญชีที่ดี ซึ่งนอกจากจะมีทักษะความรู้ในด้านบัญชี มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคำนวณแล้ว ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่ทำงานบัญชีต้องมีคุณสมบัติด้านอื่นๆประกอบด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ได้พนักงานที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ จึงควรรรู้คุณสมบัติของนักบัญชีที่ดีที่พึงมี ดังนี้

หาพนักงาน บัญชี
  • มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีและการเงิน สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติหลักของนักบัญชีทุกคนที่ต้องมีเลย
  • มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพและมีความซื่อสัตย์ เพราะนักบัญชีจะรู้เห็นเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินทุกอย่างภายในบริษัท จึงสำคัญมากที่นักบัญชีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถเก็บความลับได้ดี ไม่แพร่งพรายและเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องรับรู้
  • สำหรับการทำงานบัญชี สำคัญมากที่นักบัญชีต้องมีความละเอียดและรอบคอบ ทำงานได้อย่างถูกต้อง เพราะงานบัญชีมีความเกี่ยวข้องกับเงินและตัวเลข หากผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงได้ จึงควรหมั่นตรวจสอบข้อมูล เอกสารต่างๆอยู่เสมอ เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆหรือการทุจริตภายในองค์กรที่อาจเกิดขึ้นได้
  • มีความขยัน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย เพราะงานทางด้านบัญชีมักมีระยะเวลากำหนดที่ชัดเจน บางทีอาจมีระยะเวลาที่จำกัดด้วย จึงจำที่นักบัญชีต้องทำงานให้สำเร็จทันเวลา
  • เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และทำให้การทำงานด้านบัญชีมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
  • พัฒนาตัวเอง หมั่นหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชีด้วย เช่น กฎหมายภาษีอากร เป็นต้น เพื่ออัพเดทข้อมูล ข่าวสารให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  • มีความกล้าแสดงออก สามารถนำเสนอวีการใหม่ๆ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการทำงาน โดยหากพบเห็นการทุจริตหรือการกระทำผิดใดๆ ก็ควรรีบแจ้งต่อหัวหน้าหรือผู้บริหารโดยทันที

ในการสรร หาพนักงาน บัญชี ปัจจุบันอาจหาไม่ยากเท่าไหร่นัก แต่ในจำนวนผู้สมัครงานบัญชีที่มากมายนั้น จะทำอย่างไรให้องค์กรของคุณสามารถสรรหาพนักงานบัญชีที่ดี มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดได้ เพราะงานบัญชีเป็นงานที่ใช้ความรู้เฉพาะทาง ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและมีความถูกต้องในงานนั้นด้วย อีกทั้งต้องทำงานภายใต้ระยะเวลาที่มีจำกัด ดังนั้นการทำงานบัญชีไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะสามารถทำได้ แต่ควรใช้คนที่มีความรู้ความสามารถทางบัญชีโดยตรง และควรคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติของนักบัญชีที่ดีด้วย ฉะนั้นแล้วก่อนการหาพนักงานบัญชีจึงจำเป็นที่บริษัทผู้สรรหาต้องทราบถึงคุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้คุณสามารถเลือกพนักงานที่ดี เหมาะสมกับองค์กรของคุณได้ ข้อมูลจาก : https://www.reeracoen.co.th/th/services/permanent_recruitment

Views:
906
Article Categories:
Jobs

Comments are closed.